34. Valné zhromaždenie ZMS (25.apríl 2024)

Pozvánka na VZ ZMS (pdf) Informácia o počte mandátov (pdf) Správa o činnosti Predstavenstva ZMS (pdf) Správa o hospodárení ZMS (pdf) Správa Revíznej komisie ZMS (pdf) Správa o činnosti Etnologickej komisie ZMS Správa o činnosti Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS Správa o činnosti Únie múzeí v prírode ZMS Správa o činnosti […]

Noc múzeí a galérií 2024

Noc múzeí a galérií 2024

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS dňa 13.marca 2024 v Bratislave

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS dňa 13. marca 2024 v Bratislave

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Odkaz tu

Vo veku nedožitých 82 rokov zomrel významný banskobystrický historik Milan Šoka

Vo veku nedožitých 82 rokov zomrel významný banskobystrický historik Milan Šoka.

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS dňa 17.1.2024 v Poprade

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS dňa 17.1.2024 v Poprade

ARCHÍV