Výberové konanie na voľné pracovné miesto: riaditeľ Múzea mincí a medailí

 Národná banka Slovenska

Múzeum mincí a medailí Kremnica

vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto:

riaditeľ Múzea mincí a medailí

 Charakteristika práce:

Strategické a koncepčné riadenie procesov a činností súvisiacich so zhromažďovaním, odborným spracovaním, spravovaním a sprístupňovaním kultúrnych hodnôt vrátane riešenia odborných problémov a komplexnej správy nehnuteľného kultúrneho majetku NBS. Komplexné zabezpečovanie fungovania a rozvoja múzea.

Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:

* Navrhuje stratégiu a koncepciu fungovania a rozvoja múzea a priebežne ju rozpracováva

* Usmerňuje, koordinuje a kontroluje výkon činností oddelení

* Vykonáva činnosti personálneho riadenia vo vzťahu k vedúcim oddelení a posudzuje výkon personálneho riadenia vedúcich oddelení vo vzťahu k zamestnancom

* Zastupuje NBS pri výkone činností v pôsobnosti riaditeľa ÚOZ

* Zastupuje  múzeum na odborných domácich a zahraničných podujatiach

* Riadi a koordinuje dispečing ubytovacieho zariadenia NBS pri MMM v Kremnici

* Posudzuje návrhy pracovných zadaní vypracovaných vedúcimi oddelení ÚOZ

* Rieši aktuálne odborné problémy

* Analyzuje potenciálne riziká procesov a činností v gescii múzea a prijíma riešenia na zabezpečenie ich kontinuity.

Špecifikácia požiadaviek na pracovné miesto:

Kvalifikačný profil:

* vzdelanie:  VŠ 2. stupeň

* zameranie: spoločenskovedné, ekonomické

* relevantná prax v odbore: najmenej 5 rokov

* riadiaca prax: najmenej 3 roky

* odporúčané je postgraduálne štúdium alebo certifikované vzdelávacie programy z oblasti múzejníctva a muzeológie

Odborný profil:

* aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie; základná znalosť nemeckého jazyka je výhodou

* IT zručnosti: MS Excel, Word, Outlook, Internet

* prehľad v oblasti histórie a spoločensko – politického vývoja,

* prehľadná znalosť legislatívy súvisiacej so správou kultúrnych pamiatok,

* základný prehľad v pracovnom práve,

* riadenie ľudských zdrojov,

* rozhodovanie, riešenie odborných problémov

* riadenie informácií a vedomostí

* zručnosť aplikovať teoretické vedomosti do praxe,

* finančné riadenie

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:

* komunikačné a prezentačné  zručnosti

* manažérske zručnosti, vedenie ľudí

* budovanie tímu a tímová spolupráca

* komplexné a koncepčné myslenie

* orientácia na ciele

* spoľahlivosť, zodpovednosť a presvedčivosť

* iniciatívnosť, flexibilita,

* bezúhonnosť a dôveryhodnosť

* etiketa a spoločenský protokol

Základná zložka mzdy: od 3060 €

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.

Ponúkame najmä tieto benefity:

* pružný pracovný čas,

* týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce,

* 3 dni voľna na regeneráciu v súvislosti s ochorením,

* možnosť získať odmeny za výsledky práce,

* príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

* profesijný a odborný rozvoj

Doplňujúce informácie:

NBS – Múzeum mincí a medailí patrí k dôležitým pamäťovým inštitúciám na Slovensku a predstavuje už zaužívanú značku kvality. Jeho úlohou je uchovávať kultúrne dedičstvo a prostredníctvom akvizičných a ďalších odborných múzejných činností hľadať odpovede na otázku, aká je podstata a zmysel ľudskej spoločnosti.
Kremnické múzeum patrí k najstarším na Slovensku, založené bolo už v r. 1890. Z pôvodne malého mestského múzea sa vypracovalo na špecializované  Múzeum mincí a medailí s pôsobnosťou a s aktivitami, ktoré majú aj medzinárodný rozmer. Viac ako 130 ročná tradícia  zaväzuje k tomu, aby sme ju aj naďalej rozvíjali, pričom prezentácia minulosti a tradícií musí hľadať nové, atraktívne , inovatívne formy. Úlohou múzea je na jednej strane uchovávať minulé hodnoty, na druhej strane ich prezentovať v kontexte hodnôt a technologického vývoja súčasnej spoločnosti. Primárny dôraz musí byť však zameraný na samotné zbierkové predmety a ich odborné využitie, návšteva múzea by nemala byť výlučne zážitkovou atrakciou. Múzeum by malo byť priateľskou, prívetivou a zároveň polyfunkčnou verejnou inštitúciou. V tomto duchu by malo predstavovať bohaté tradície dejín peňazí na dnešnom území Slovenska, ako aj veľkú minulosť mesta Kremnica, predovšetkým v oblasti produkcie mincí a tvorby medailí, čo sú oblasti, ktorými Slovensko výrazne prispelo do spoločnej európskej pokladnice historických hodnôt.

V duchu výzvy 21. storočia „ moderné múzeá potrebujú moderné riešenia“ hľadáme silnú, odborne i ľudsky bohatú osobnosť, ktorá kontinuálne zabezpečí kvalitu a rozvoj múzea.

Neoddeliteľnou súčasťou predmetného výberového konania bude predloženie návrhu Koncepcie rozvoja múzea ako verejnej polyfunkčnej kultúrnej inštitúcie 21. storočia.

Termín nástupu : dohodou

Termín podania žiadosti:  Zaujalo Vás toto miesto a chcete sa prihlásiť? Prosím kliknite nižšie na https://kariera.nbs.sk/534-riaditel-muzea-minci-a-medaili-v-kremnici/registrace, kde vyplníte prihlasovací formulár. Termín na prihlásenie je najneskôr do  31.12.2021.

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na: https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov .

Pracovné miesto je prístupné bez ohľadu na pohlavie.

Národná banka Slovenska Múzeum mincí a medailí Kremnica

ARCHÍV