Zväz múzeí na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na funkciu: Manažér/Ekonóm/Hospodár ZMS

Názov a sídlo organizácie: Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica

Miesto výkonu práce: Home- office, práca z domu

Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské, vysokoškolské vzdelanie I alebo II. stupňa

Riadiaca prax: nie je podmienkou

Rámcová náplň práce:

 • vedenie účtovníctva v súlade s účtovnými postupmi a smernicami organizácie, práca s evidenčným a účtovným systémom organizácie (vystavovanie objednávok, faktúr, platobných príkazov, atď.)
 • spolupráca s členmi projektového tímu a komunikácia s poskytovateľom finančných prostriedkov
 • súčinnosť pri konsolidácii účtovníctva jednoduchých projektov
 • vedenie a uchovávanie registratúry
 • spolupráca pri tvorbe obsahu webovej stránky ZMS
 • iné admin. práce súvisiace s činnosťou organizácie (o.i. vyúčtovanie grantov, projektov a dotácií)
 • súčinnosť pri spracovaní monitorovacích a záverečných správ
 • vedenie pokladne a majetku
 • príprava podkladov pre zasadnutia predstavenstva ZMS

Od uchádzača/ky očakávame:

 • základné vedomosti s účtovníctvom (jednoduché účtovníctvo, mzdové účtovníctvo, personalistika)
 • práca s programom MRP-K/S
 • dobré znalosti práce s Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint
 • anglický jazyk  aktívne – slovom aj písmom
 • schopnosť analytického a strategického myslenia
 • výborné organizačné a komunikačné schopnosti
 • samostatný a proaktívny prístup, pozitívne myslenie
 • spoľahlivosť, bezúhonnosť, zodpovednosť, precíznosť
 • základná znalosť právnych predpisov a stratégií pre múzejníctvo vítaná

 

Iné kritériá: spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť

Benefity:

 1.  home office – práca z domu
 2.  pružný pracovný čas
 3.  sociálna politika – príspevok na stravovanie
 4.  možnosť profesijného a odborného rastu
 5. voľný vstup do múzeí a galérií na Slovensku

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • Motivačný list
 • Životopis
 • Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Informácie o výberovom konaní: Výberové konanie bude prebiehať dvoma kolami výberu a uskutoční sa ústnou formou alebo online

Úspešný uchádzač podľa poradia na účely preukázania bezúhonnosti poskytne zamestnávateľovi pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu údaje v súlade so zákonom č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Druh pracovného pomeru:

Trvalý pracovný pomer na plný úväzok.

Ponúkaný plat:

623,00 € brutto

Dátum nástupu:

január 2021

Benefity:

 1. Možnosť profesijného a odborného rastu;
 2. pružný pracovný čas;
 3. home office; možnosť práce z domu;
 4. sociálna politika – príspevok na stravovanie;

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte:

 1. elektronicky na e-mail: zms@zms.sk najneskôr do 15.12.2021
 1. doručte poštou v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ „VK ZMS“ do 15.12.2021 (rozhodujúcim je dátum podania uvedený na poštovej pečiatke) od uverejnenia tohto oznamu na adresu:

Zväz múzeí na Slovensku
Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica

ARCHÍV