Zväz múzeí na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na funkciu: Manažér/Ekonóm/Hospodár ZMS

Názov a sídlo organizácie: Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica

Miesto výkonu práce: Home- office, práca z domu

Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské, vysokoškolské vzdelanie I alebo II. stupňa

Riadiaca prax: nie je podmienkou

Prax:

 • základné vedomosti s účtovníctvom (jednoduché účtovníctvo, mzdové účtovníctvo, personalistika)
 • práca s programom MRP-K/S
 • dobré znalosti práce s Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint
 • anglický jazyk  – pokročilý

Špecifické kritériá a požiadavky:

 • schopnosť analytického a strategického myslenia, schopnosť organizačného riadenia, manažérske a riadiace schopnosti, komunikatívnosť, výkonnosť, základná znalosť legislatívy a stratégií pre múzejníctvo v SR a EÚ,
 • príprava podkladov pre zasadnutia predstavenstva ZMS
 • vedenie účtovníctva v súlade s účtovnými postupmi a smernicami organizácie, práca s evidenčným a účtovným systémom organizácie (vystavovanie objednávok, faktúr, platobných príkazov, atď.)
 • súčinnosť pri konsolidácii účtovníctva projektov, externého reportingu a interného systému výkazníctva;
 • poskytovanie relevantných informácií členom projektového tímu (napr. o pravidlách a požiadavkách poskytovateľa finančných zdrojov, oprávnenosti nákladov, postupoch finančného vykazovania, atď.);
 • vedenie registratúry
 • spolupráca pri tvorbe obsahu webovej stránky ZMS
 • archivácia dokumentácie a iné admin. práce súvisiace s činnosťou organizácie (vyúčtovanie grantov, projektov a dotácií)
 • súčinnosť pri spracovaní monitorovacích a záverečných správ
 • vedenie pokladne a majetku

Iné kritériá: spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • Úradné listiny osvedčujúce požadované kvalifikačné predpoklady
 • Štruktúrovaný profesijný životopis s vyznačením pozície a preukázaním obdobia riadiacej praxe (upresnenie trvania riadiacej praxe podľa mesiacov)
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Doplňujúce informácie: Výberové konanie bude prebiehať dvoma kolami výberu a uskutoční sa ústnou formou alebo online

Úspešný uchádzač podľa poradia na účely preukázania bezúhonnosti poskytne zamestnávateľovi pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu údaje v súlade so zákonom č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Druh pracovného pomeru:

Trvalý pracovný pomer na plný úväzok.

Ponúkaný plat:

623,00 € brutto

Benefity:

 1. Možnosť profesijného a odborného rastu;
 2. pružný pracovný čas;
 3. home office; možnosť práce z domu;
 4. sociálna politika – príspevok na stravovanie;

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte:

 1. elektronicky na e-mail: zms@zms.sk najneskôr do 5.10.2021
 1. doručte poštou v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ „VK ZMS“ do 5.10.2021 (rozhodujúcim je dátum podania uvedený na poštovej pečiatke) od uverejnenia tohto oznamu na adresu:

Zväz múzeí na Slovensku
Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica

ARCHÍV