Na spoločnej ceste – kolokvium na hrade Modrý Kameň

V pondelok 3. júla 2017 Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS pripravila v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň stretnutie priaznivcov vzdelávania v neformálnom múzejnom prostredí. Moderovanú diskusiu viedol Dušan Ondrušek z PDCS (Partners for democratic change Slovakia), ktorý sa dlhodobo venuje vzdelávaniu múzejníkov i riaditeľov múzeí, ako aj vedeniu podobných moderovaných diskusií.

Po úvodných príhovoroch sa predstavili prví štyria hostia v bloku nazvanom Inštitucionálne prostredie v múzeách a školách. Generálny riaditeľ Slovenského národného múzea Branislav Panis predstavil múzejnú pedagogiku a jej aktivity v tejto vrcholnej inštitúcii na národnej úrovni, ale aj skúsenosti SNM – Historického múzea v Bratislave, ktoré dlhé roky viedol. Iveta Kaczarová, predsedníčka Zväzu múzeí na Slovensku, sa zamerala na ostatné múzeá a ich príklady dobrej praxe. Popísala fungovanie Zväzu aj jeho jednotlivých komisií. Pohľad zo strany učiteľského prostredia priniesla Mária Nogová zo Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave. Popísala problematiku tvorby štátneho vzdelávacieho programu a školských vzdelávacích programov, štruktúru školských zariadení na Slovensku, ale aj svoje skúsenosti s organizovaním metodických dní pre učiteľov v SNM – Historickom múzeu. Svoje poznatky a postrehy z praxe priniesla aj Renáta Pondelíková z Metodicko-pedagogického centra, pracoviska v Banskej Bystrici, ktorá predstavila formy kontinuálneho vzdelávania pre pedagógov, ako aj spolupracujúce múzeá.

Druhý blok priblížil Múzejnú pedagogiku v praxi. Otvorila ho Ľubica Majerová z NBS – Múzea mincí a medailí v Kremnici. Okrem vlastných skúseností z domovského múzea sa zamerala aj na skúsenosti blízkych múzeí či múzejných zariadení. Doplnila ju aj Mária Slašťanová zo Základnej školy P. Križku v Kremnici, ktorá sa dlhodobo venuje návštevám múzeí. Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, jeho Vzdelávacie centrum aj zaujímavé dlhodobé projekty predstavila Jana Odrobiňáková. Gabriela Bradová zo Základnej školy Kláry Jarunkovej v Podbrezovej pomenovala vlastné skúsenosti s návštevou v múzeách, ale aj s putovnými programami, ktoré múzeá pripravujú priamo na školách.

V treťom bloku sme sa venovali otázke Kam vedie naša spoločná cesta?. O príprave múzejných a školských pedagógov diskutovali Anna Bocková z Katedry histórie Pedagogickej fakulty a Ľuboš Kačírek z Katedry etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem možností štúdia muzeológie a pedagogiky na Slovensku spomenuli aj jednotlivé kurzy, konferencie, zborníky, exkurzie alebo prax poslucháčov univerzity vo vybraných múzeách. Iný pohľad priniesol Peter Farárik, učiteľ a tvorca metodického portálu Lepšia geografia. Zameral sa na internetové samovzdelávanie pedagógov, metodické portály doma i v zahraničí, ale spomenul tiež rozdiely medzi štátnymi a súkromnými školami. Jaroslav Hanko z domovského múzea vystúpil aj v roli predsedu Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách, pričom poukázal na najpálčivejšie problémy, ktoré trápia múzejných pedagógov a venoval sa aj víziám a plánom činnosti komisie v najbližšom období.

Počas podujatia sa mohli prítomní hostia zoznámiť s tlačenými materiálmi, ktoré vydali slovenské múzeá pre školy a ktoré odborná komisia zozbierala do Fondu múzejno-pedagogických materiálov. Získali tiež tlačenú brožúru Učíme sa v múzeu, ktorá zachytáva najkvalitnejšie vzdelávacie programy slovenských múzeí zoradených podľa učebných predmetov. Po programe si návštevníci pozreli expozície múzea, stále priestory tvorivých dielní aj interaktívnu výstavu Dotkni sa stredoveku.

Atmosféra podujatia bola príjemná, takmer až rodinná. Múzejníci aj pedagógovia mali po prvý krát možnosť stretnúť sa na takomto oficiálnom stretnutí a povedať si vzájomne svoje dojmy, skúsenosti, príklady dobrej praxe, ale aj problémy či prekážky a návrhy na ich riešenie. Diskusia bola živá a nebyť obmedzeného času, bola by pokračovala aj dlhšie. Celé podujatie bolo nahrávané na videozáznam a v týchto dňoch prebieha jeho spracovanie. Výstupy z kolokvia budú zverejnené aj vo forme metodickej príručky, ktorej vydanie je naplánované na záver roka 2017.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

fond-na-podporu-umenia


Fotogaléria:

kolo2

Prvý blok – Zľava D. Ondrušek, B. Panis, I. Kaczarová, R. Pondeliková, M. Nogová

(Zľava: D. Ondrušek, J. Odrobiňáková, G. Bradová, Ľ. Majerová, M. Slašťanová)

Druhý blok – Zľava: D. Ondrušek, J. Odrobiňáková, G. Bradová, Ľ. Majerová, M. Slašťanová

6

Tretí blok – Zľava: P. Farárik, J. Hanko, A. Bocková, Ľ. Kačírek

Prezentácia Fondu múzejno-pedagogických materiálov

Fond múzejno-pedagogických materiálov

Účastníci kolokvia

Účastníci kolokvia

ARCHÍV