Slovenské múzeá a ICOM Prague 2022

Medzinárodná rada múzeí (ICOM – International Council of Museums) usporadúva od roku 1946 každé tri roky Generálnu konferenciu ICOM, ktorá patrí k najvýznamnejším svetovým podujatiam venovaných múzeám. Počas jedného týždňa sa stretne medzinárodná múzejná komunita, aby prediskutovala aktuálne problémy múzeí, prediskutovala vybrané témy a nasmerovala vývoj múzejného sektora na najbližšie tri roky. V poradí 26. generálna konferencia ICOM sa uskutočnila v dňoch 20. – 28. augusta 2022 v Prahe, kam prišlo viac ako 3300 účastníkov zo všetkých kontinentov. Prvýkrát v histórii ICOM sa rokovalo hybridnou konferenčnou formou (fyzicky aj online). Hlavné zasadnutia sa konali v Pražskom kongresovom centre, ktoré dopĺňali rôzne sprievodné akcie v jednotlivých pražských múzeách. Nechýbali ani exkurzie na vybrané miesta svetového kultúrneho dedičstva UNESCO či regiónov po celej Českej republike.

Nosnou témou tohtoročnej generálnej konferencie bola sila múzeí, ktorou menia svet okolo nás. Počas prejavov, diskusných panelov a rôznych okrúhlych stolov sa rokovalo o postavení múzeí a ich úlohách pri budovaní slobodnej, demokratickej a vzdelanej spoločnosti, o udržateľnosti múzeí najmä v súvislosti so súčasnými environmentálnymi problémami a dopadom pandémie COVID-19, o víziách manažmentu múzeí v reakciách na výzvy a potreby 21. storočia, ako aj o možnostiach nových technológií v napĺňaní rôznorodých potrieb súčasných múzeí.

Počas konferencie zasadali aj jednotlivé medzinárodné výbory ICOM ako aj ďalšie správne  a administratívne orgány ICOM. Na mimoriadnom valnom zhromaždení schválila členská základňa zmenu stanov tejto medzinárodnej organizácie a zároveň aj novú definíciu múzea. Riadne 37. valné zhromaždenie ICOM následne zvolilo nový Výkonný výbor na obdobie rokov 2022 – 2025 a odsúhlasilo strategické dokumenty i pripravené uznesenia, napríklad o správe zbierok počas ozbrojených konfliktov a po nich. Budúcu 27. generálnu konferenciu ICOM pripravia múzejníci zo Spojených arabských emirátov v Dubaji v roku 2025.

Zväz múzeí na Slovensku v spolupráci so Slovenským komitétom ICOM pripravili najmä pre zahraničných účastníkov generálnej konferencie v Prahe stánok s propagačnými materiálmi o múzeách a galériách na Slovensku. Spomedzi zúčastnených krajín patrilo Slovensko k jedným z mála, ktoré mali vlastný výstavný stánok. Viaceré slovenské múzeá a galérie poskytli propagačné materiály v anglickom alebo nemeckom jazyku. Zväz múzeí na Slovensku v spolupráci so Slovenským komitétom ICOM pripravili najmä pre zahraničných účastníkov generálnej konferencie v Prahe stánok s propagačnými materiálmi o múzeách a galériách na Slovensku. Spomedzi zúčastnených krajín patrilo Slovensko k jedným z mála, ktoré mali vlastný výstavný stánok. Viaceré slovenské múzeá a galérie poskytli propagačné materiály v anglickom alebo nemeckom jazyku. Slovenské národné múzeum spolu s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, ZMS a ICOM SK pri tejto príležitosti vydali aj špeciálne anglické číslo časopisu Pamiatky a múzeá. O všetky tieto publikačné a propagačné materiály slovenských múzeí bol na konferencii veľký záujem.

Účasť slovenských múzejníkov na Generálnej konferencii ICOM 2022

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

ARCHÍV