LEGISLATÍVA

Právne predpisy Slovenskej republiky na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva sú zostavené podľa publikácie – Vademecum múzejníka, ktorú pre potreby Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pripravil Muzeologický kabinet Slovenského národného múzea.

Výber a zostavenie: Gabriela Podušelová, Ľubica Gorelčíková

 

Ústava Slovenskej republiky (DOC)

 

Deklarácia Národnej rady SR o ochrane kultúrneho dedičstva (DOC)

 

PRÁVNE PREDPISY NA OCHRANU KULTÚRNEHO DEDIČSTVA:

Vyhláška MK SR č. 201/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach (PDF)

Zákon č. 126/2016 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (PDF)

Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 10. augusta 2015 č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty (PDF)

Zákon č. 38/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona o múzeách a galériách: zákon 38/2014 Z. z. z 31. januára 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Vyhláška č. 523/2009 Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 9. novembra 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných odborných činnostiach v múzeu alebo v galérii a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty (PDF)

Zákon č. 206/2009 z 28. apríla 2009 o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (PDF)

Zákon č. 207/2009 z 28. apríla 2009 o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (PDF)

Zákon č. 208/2009 z 28. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z. (PDF)

Zákon NR SR č. 49/2001 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu

Vyhláška MK SR č. 16/2002, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu

Zákon NR SR č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov

Zákon č. 94 z 15. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov

Vyhláška MK SR č. 342/1998 Z. z. o odbornej správe múzejných zbierkových predmetov v znení vyhlášky č. 557/2004 Z. z.

Zákon NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej

Vyhláška MK SR 421/ 2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach

Zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Vyhláška MK SR č. 628/2002, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 416/2002 o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov

Zákon NR SR č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov

 

PRÁVNE PREDPISY NA OCHRANU PRÍRODNÉHO DEDIČSTVA:

Zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Vyhláška MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Zákon NR SR č. 237/2002 o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška MŽP SR Č. 346/ 2002, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška MŽP SR č. 213/2000 Z. z. o chránených nerastoch a chránených skamenelinách a o ich spoločenskom ohodnocovaní

MEDZINÁRODNÉ DOHOVORY A KONVENCIE
NA OCHRANU PRÍRODNÉHO A KULTÚRNEHO DEDIČSTVA:

Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (Parížska konvencia) – Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí ČSFR č. 159/1991 Zb.

Európsky dohovor o ochrane archeologického dedičstva – Oznámenie MZV SR č.344/1992 Z.z.

Dohovor o ochrane architektonického dedičstva Európy – Oznámenie MZV SR č. 369/1985

Dohovor UNIDROIT o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch – Oznámenie MZV SR č. 416/2003 Z.z.

Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť – Oznámenie MZV SR č. 93/1998 Z.z.

Medzinárodné dohovory o ochrane prírodného dedičstva

Etický kódex múzeí ICOM – Medzinárodná rada múzeí

 

Vysvetlivky:

MK SR – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
NR SR – Národná rada Slovenskej republiky
MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

ARCHÍV