ODBORNÉ KOMISIE

Etnologická komisia
http://etnok.zms.sk/
Predmetom činnosti Etnologickej komisie je koordinácia spolupráce medzi etnológmi pracujúcimi v múzeách na Slovensku vo všetkých oblastiach etnologickej múzejnej praxe, predovšetkým organizovanie seminárov, konferencií, výskumov celoslovenského rozsahu i so zahraničnou účasťou. Hlavným podujatím, ktoré organizuje Etnologická komisia od roku 1997 je celoslovenský odborný seminár / konferencia Etnológ a múzeum zameraná na rôzne témy z etnologickej praxe v múzeách na Slovensku.

 

Odborná komisia pre vzdelávanie a výchovu v múzeách
http://okvav.zms.sk/
Odborná komisia pre vzdelávanie a výchovu v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku bola založená v januári 2008 a jej hlavným cieľom je posilnenie postavenia vzdelávania v činnosti múzeí na Slovensku. Jej činnosť a aktivity sú zamerané nielen na múzejných pedagógov ale aj všetkých pracovníkov múzeí na Slovensku, ktorí sa špecializujú na prípravu vzdelávacích aktivít a prácu s návštevníkmi.

 

Únia múzeí v prírode
http://unmup.zms.sk/
Predmetom činnosti Únie múzeí v prírode je najmä vytvorenie platformy pre výmenu vedeckých, technických, praktických i organizačných skúseností, súvisiacich s činnosťou múzeí v prírode na Slovensku i v zahraničí a tiež prezentácia činnosti múzeí v prírode na Slovensku pre odbornú i laickú verejnosť.

 

Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti
http://okomc.zms.sk/
Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti ZMS (OKOMČ) bola založená v roku 2015. Predmetom jej činnosti je najmä realizácia spolupráce pri riešení otázok odborných múzejných činností v sústave múzeí SR, ako sú akvizičná činnosť, odborná evidencia zbierok, ich bezpečnosť, ochrana a sprístupňovanie, snaha o vytváranie vhodných personálnych podmienok v sústave múzeí SR, alebo realizácia spolupráce pri riešení otázok všetkých odborných múzejných činností v rámci pamäťových, fondových a vzdelávacích inštitúcií SR.

 

Odborná komisia pre zbierky dejín techniky múzeí
http://kpzdt.zms.sk/
Odborná komisia pre zbierky dejín techniky múzeí bola založená vo februári 2014. Jej činnosť a aktivity sú určené pre všetkých odborných pracovníkov múzeí, ale aj odborníkov z iných inštitúcií, zaoberajúcich sa uchovávaním, ochranou a sprístupňovaním zbierkových predmetov viažucich sa k dejinám vedy, výroby a techniky, ako aj nehnuteľných technických pamiatok. Hlavným cieľom činnosti je najmä podpora a koordinácia spolupráce medzi odbornými zamestnancami múzeí na Slovensku – kurátormi, kustódmi, konzervátormi a reštaurátormi – vo všetkých oblastiach múzejnej práce, dotýkajúcej sa zbierok dejín vedy, výroby a techniky.

ARCHÍV