26. Valné zhromaždenie ZMS (20. 04. 2016)

ZÁPISNICA z 26. Valného zhromaždenia ZMS (PDF)
UZNESENIE z riadneho 26. Valného zhromaždenia Zväzu múzeí na Slovensku, konaného dňa 20. apríla 2016 (PDF)
Správa mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti 26. Valného zhromaždenia ZMS (PDF)
Pozvánka na 26. Valné zhromaždenie ZMS (PDF)
Delegačný lístok na 26. Valné zhromaždenie ZMS (PDF)
Informácia o počte mandátov na 26. Valné zhromaždenie ZMS (PDF)
Správa o činnosti ZMS od 25. Valného zhromaždenia (PDF)
Správa o činnosti Etnologickej komisie ZMS za obdobie od 25. Valného zhromaždenia ZMS (PDF)
Správa o činnosti Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách za obdobie od 25. Valného zhromaždenia ZMS (PDF)
Správa o činnosti Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS za rok 2015 (PDF)  O
Odpočet činnosti Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti ZMS za rok 2015 (PDF)
Správa o činnosti Odbornej komisie ZMS pre múzeá v prírode do 26. Valného zhromaždenia ZMS (PDF)
Správa o hospodárení Zväzu múzeí na Slovensku za kalendárny rok 2015 (PDF)
Správa Revíznej komisie Zväzu múzeí na Slovensku za obdobie medzi 25. a 26. Valným zhromaždením ZMS (PDF)
Plán činnosti ZMS do 27. Valného zhromaždenia ZMS (PDF)
Návrh rozpočtu ZMS na rok 2016 (PDF)
Stanovy ZMS – múzeami spripomienkovaný návrh Predstavenstva ZMS na schválenie (PDF)
Zoznam ocenených na 26. Valnom zhromaždení ZMS (PDF)

ARCHÍV