ČLENSTVO

Členom ZMS sa môže stať múzeum registrované podľa platného zákona o múzeách, ktoré súhlasí so stanovami združenia a podporuje jeho poslanie.  O prijatí člena rozhoduje Predstavenstvo ZMS na základe prihlášky.

Člen má právo najmä voliť a byť volený do orgánov ZMS, zúčastňovať sa na rokovaniach Valného zhromaždenia ZMS a Predstavenstva ZMS, vykonávať funkcie a podieľať sa na činnosti sekcií, komisií a pracovných skupín, zúčastňovať sa a podieľať sa na aktivitách ZMS, podávať návrhy a podnety k činnosti ZMS, alebo žiadať o pomoc ZMS pri riešení problémov a sporov.

Člen je povinný najmä dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy ZMS, obhajovať záujmy ZMS, plniť uznesenia a aktívne sa zapájať do plnenia úloh ZMS, aktívne vykonávať funkcie v orgánoch, sekciách, komisiách a pracovných skupinách ZMS, do ktorých bol zvolený, platiť pravidelne členské príspevky.

Podmienky členstva sú bližšie špecifikované v Stanovách ZMS (PDF)

Prihláška za člena Zväzu múzeí na Slovensku (DOC)

Členský preukaz

je určený pre zamestnancov členských múzeí ZMS. Jeho platnosť sa potvrdzuje formou známky na príslušný kalendárny rok po zaplatení členského príspevku (uhrádza členské múzeum). Preukaz môže využiť na bezplatnú prehliadku expozícií a výstavných priestorov členských múzeí ZMS počas otváracích hodín zamestnanec členského múzea a ďalšie tri osoby v jeho sprievode. Niektoré múzeá vyžadujú od držiteľov preukazov aj zamestnanecký preukaz, prípadne iný doklad preukazujúci pracovný pomer v členskom múzeu ZMS.
Každé členské múzeum má nárok na bezplatné pridelenie legitimácie v počte mandátov, ktoré mu patria podľa Stanov ZMS. Členské preukazy nad stanovený počet si členské múzeá môžu objednať u hospodárky ZMS, cena za vydanie preukazu je 3 €.

Náhľad členského preukazu ZMS pre obdobie 2016 – 2021 (.pdf)

Na základe Memoranda o spolupráci uzavretého v roku 2014 medzi Asociáciou múzeí a galérií Českej republiky, Zväzom múzeí na Slovensku, Radou galérií Českej republiky, Radou galérií Slovenska, Českým výborom ICOM a Slovenským komitétom ICOM, je bezplatný či zvýhodnený vstup do objektov umožnený na základe predloženia platného preukazu člena jednotlivých partnerov v pokladni členskej inštitúcie partnerov a je limitovaný vstupom jednej osoby na jeden predložený platný preukaz. Pre účely tohto memoranda sa za „preukaz“ považuje preukaz člena AMG, ZMS, RG ČR, RGS a preukaz člena ICOM.

Členské preukazy partnerov

Zoznam členských inštitúcií partnerov

AMG_členské inštitúcie_07_2015 (.pdf)
(http://www.cz-museums.cz/web/amg/amg-se-predstavuje/seznam-clenu-amg)

Rada galerií ČR_členské inštitúcie (.pdf)
(http://rgcr.cz/seznam-galerii/)

ICOM ČR_členské inštitúcie (.pdf)
(http://network.icom.museum/icom-czech/icom/institucionalni-clenove/)

ARCHÍV