RADA

Rada ZMS je výkonným orgánom ZMS. Organizuje činnosť medzi zasadnutiami Predstavenstva ZMS a realizuje rozhodnutia orgánov ZMS.  Rada najmä predkladá Predstavenstvu ZMS návrh ročného plánu činnosti a hospodárenia, predkladá výročnú správu o činnosti a hospodárení ZMS, alebo navrhuje pracovné skupiny na zabezpečenie výkonu plánovaných aktivít ZMS.

Rada ZMS je 3-členná, členmi sú predseda, podpredseda a tajomník. Rokovania Rady ZMS sa konajú podľa potreby a jej činnosť sa riadi Organizačným a rokovacím poriadkom ZMS (PDF).

Členovia Rady ZMS sú volení na obdobie troch rokov. Vo funkčnom období 2023-2026 Rada pracuje v tomto zložení:

Mgr. Diana Kmeťová Miškovičová, predsedníčka
Ing. Marián Majerník, podpredseda
Mgr. Michaela Škodová, tajomníčka.

Titul Meno Priezvisko Pracovisko / Adresa Kontakty
Mgr. Diana Kmeťová Miškovičová
predsedníčka ZMS
NBS- Múzeum mincí a medailí Kremnica, Štefánikovo nám.11/21, 967 01 Kremnica Tel.: + 421 45 678 03 00
Mobil: +421 905 447 422
predseda@zms.sk
diana.kmetova.miskovicova@nbs.sk
Ing. Marián Majerník
podpredseda
Slovenské technické múzeum
Hlavná 88
040 01 Košice
Mobil: +421 918 965 704
podpredseda@zms.sk
marian.majernik@stm-ke.sk
Mgr. Michaela Škodová
tajomníčka
Novohradské múzeum a galéria, Nám. Kubínyiho 38/3, 984 01 Lučenec Mobil: +421 908 604 823
zms@zms.sk                                                                          skodova@nmg.sk

ARCHÍV