REVÍZNA KOMISIA

Revízna komisia ZMS je nezávislý kontrolný orgán ZMS, za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Revízna komisia kontroluje hospodárenie, dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov a celú činnosť ZMS. Revíznu správu a návrhy opatrení podáva Valnému zhromaždeniu ZMS. Predseda Revíznej komisie ZMS sa zúčastňuje zasadnutí Predstavenstva ZMS s poradným hlasom.

Činnosť Revíznej komisie ZMS sa riadi Organizačným a rokovacím poriadkom ZMS (PDF).

Revízna komisia je trojčlenná. Tvoria ju predseda a dvaja členovia volení Valným zhromaždením ZMS na 3 roky. V období 2020-2023 je Revízna komisia pracuje v zložení:

 

Titul Meno Priezvisko Pracovisko / Adresa Kontakty
Mgr. Ivica Krištofová
Predsedníčka Revíznej komisie ZMS
Horehronské múzeum
Nám. gen M. R. Štefánika 55/47,
977 01 Brezno
Tel.: +421 48 6112453
riaditel@horehronskemuzeum.sk
PhDr. Peter Hyross Múzeum mesta Bratislavy
Radničná ul. č. 1
815 18  Bratislava
Tel.: 02/ 59 100 812
peter.hyross@bratislava.sk
Mgr. Iveta Kaczarová Novohradské múzeum a galéria
Kubínyiho námestie 3
984 01 Lučenec
Tel.: +421 47 4332502
Mobil: +421 915 802 515
kaczarova@nmg.sk

 

ARCHÍV