KOMISIE

Viac...

PUBLIKÁCIE

Viac...

MÚZEÁ

Viac...

KALENDÁR

Viac...

HLAVNÁ STRÁNKA

Zväz múzeí na Slovensku bol založený v roku 1990 ako profesijné záujmové združenie múzeí v Slovenskej republike (záujmové združenie právnických osôb). Sídlom tohto nezávislého právnického subjektu je mesto Banská Bystrica. Hlavným poslaním Zväzu je reprezentovať múzeá, presadzovať, obhajovať a rozvíjať ich spoločné práva a záujmy a podporovať múzejníctvo na Slovensku.
V rámci svojho poslania ZMS zastupuje, obhajuje a presadzuje záujmy svojich členov navonok, osobitne vo vzťahu k ich zriaďovateľom, podieľa sa na príprave právnych predpisov a rozvojových koncepcií múzejníctva a uplatňuje profesijné záujmy múzeí. ZMS sleduje a presadzuje dodržiavanie princípov Etického kódexu múzeí ICOM, realizuje alebo sa podieľa na realizácii rôznych foriem vzdelávania a prezentačných aktivít múzeí, vykonáva edičnú a publikačnú činnosť, všestranne propaguje a popularizuje činnosť združenia a jeho členov.

ARCHÍV