Cena Andreja Kmeťa – predkladanie návrhov na nominácie

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

na základe výzvy z Ministerstva kultúry SR na predkladanie nominácií na Cenu Andreja Kmeťa, na ktoré je oprávnenou osobou ZMS, si Vás dovoľujeme požiadať o predkladanie návrhov na nominácie.

Za členské múzeum je návrh oprávnený predložiť iba štatutárny zástupca alebo ním poverená osoba. Návrhy je potrebné predkladať na nominačnom liste na rok 2020, ktorý je zverejnený na webovej stránke MK SR alebo si ho môžte stiahnuť priamo pod týmto článkom.

Návrhy predkladajte e-mailom na zms@zms.sk do stredy 4. 3. 2020 (vrátane) – zaslať je potrebné podpísaný návrh vo formáte .pdf a zároveň elektronickú verziu návrhu vo formáte .rtf.

Na návrhy, ktoré budú doručené po termíne, budú nekompletné alebo na nesprávnom tlačive, budú automaticky vyradené a nebude na ne braný zreteľ.

List MK SR (PDF)
Nominačný list (DOC)

ARCHÍV