Poklady slovenských múzeí 2015

Cieľom tohto projektu, ktorý vyvrcholí v roku 2016 pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie, je identifikácia a výber zbierkových predmetov európskeho významu, ktoré sa nachádzajú v zbierkových fondoch slovenských múzeí. Naším zámerom je slovenské zbierkové fondy predstaviť v kontexte európskeho geografického priestoru ako rovnocenné a dosiaľ opomínané pramene k vývoju ľudstva a prírody, a to formou slovensko-anglickej monografie s bohatou obrazovou prílohou.

Monografia bude zostavená z výberu najvýznamnejších zbierkových predmetov naprieč spektrom vedných disciplín (humanitné, prírodné a technické vedy) s dôrazom na bohatosť a rôznorodosť zbierkových fondov múzeí. Výber predmetov bude realizovať odborná komisia, ktorá bude zároveň ako edičná rada garantovať odbornú úroveň publikácie.

Účasť múzea bude spočívať v podaní 5 návrhov najhodnotnejších zbierkových predmetov, ktoré múzeum spravuje, v poradí od najvýznamnejšieho predmetu po z nich najmenej významný. Ku každému návrhu je potrebné vypracovať samostatný návrhový list v pdf-formáte (pozri prílohu), spolu s ktorým je potrebné zaslať i fotografiu predmetu v primeranom rozlíšení. Prihlásiť sa do projektu je možné i s menším počtom návrhov.

Dovoľujeme si Vás v tejto súvislosti upozorniť, že vydanie publikácie je podmienené získaním financií z Grantového systému Ministerstva kultúry SR.

ARCHÍV