Príbeh predmetu. Rok 1914

Projekt bol súčasťou dlhodobej kampane ZMS s názvom Múzeum v čase, čas v múzeu. Pilotný ročník kampane bol zameraný na realizáciu odborných činností múzeí súvisiacich s rokom 1914 a 100. výročím vypuknutia 1. svetovej vojny.

Tematická časť projektu trvala do 30.11.2014. Aktivity neboli obmedzené len na dokumentáciu vojnových udalostí, ale nabádali múzejníkov k mapovaniu všetkých oblastí a udalosti denného života, v rodinách našich predkov, vojakov, obyvateľov miest, dedín a pod., spojených s rokom 1914 a územím Slovenska. Vítané boli najmä prezentačné výstupy, v ktorých dominovali zbierkové predmety a s nimi súvisiace príbehy. Správy o aktivitách jednotlivých múzeí sme postupne zverejňovali na web stránke Zväzu múzeí na Slovensku. Do tematickej časti sa zapojilo 23 členských múzeí .

Edičná časť bola zameraná jednak na propagáciu zbierkových fondov múzeí, ale aj na informáciu o procese muzealizácie predmetu. Každé členské múzeum ZMS mohlo prihlásiť do edičnej časti jeden zbierkový predmet zodpovedajúci téme projektu pre rok 2014 a zaslať ho spolu s ním súvisiacim príbehom a s predpísanou dokumentáciou. Edičnú časť odoslalo 24 členských múzeí. Tlačovým výstupom projektu bola rovnomenná publikácia Príbeh predmetu. Rok 1914.

Príbeh predmetu. Rok 1914

Príbeh predmetu. Rok 1914

Príbeh predmetu. Rok 1914

Príbeh predmetu. Rok 1914

Príbeh predmetu. Rok 1914

ARCHÍV