Stanovisko ZMS k návrhu na novelizáciu zákona o múzeách a galériách

 

Zväz múzeí na Slovensku považuje navrhovanú čiastočnú úpravu zákona za neodôvodnenú, oslabujúcu dôležitosť kvality a odbornosti. Ministerstvo kultúry v spolupráci s odbornou verejnosťou už nejaký čas pracuje na novom znení zákona o múzeách a galériách a preto by snahy mali smerovať ku komplexnej zmene zákona a nie k čiastočným zmenám, ktoré sa týkajú len personálnych záležitostí.

 

Predmetné ustanovenia z návrhu novelizácie sa do zákona dostali len nedávno, pričom ich cieľom bolo zabezpečiť čo väčšiu transparentnosť pri výberovom konaní a právnu istotu štatutárov, vedúcich zamestnancov v múzeách a galériách. Cieľom verejného vypočutia kandidátov bola participácia odbornej verejnosti pri výberovom konaní prostredníctvom otázok kladených uchádzačom a preverenie ich odborných znalostí. Časovo obmedzené funkčné obdobie štatutárov a vedúcich zamestnancov je overenou bežnou praxou v múzeách v rámci Európy, hoci Zväz, vzhľadom na charakter odborných múzejných činností,  odporúča určiť dĺžku funkčného obdobia štatutárov od 7 do 10 rokov. Časovo neobmedzené funkčné obdobie štatutárov sa v minulosti ukázalo ako problematické, najmä z hľadiska napredovania inštitúcií, modernizácie a vízií ich budúceho fungovania. A uvedenie hoci i formálneho dôvodu odvolania ktoréhokoľvek štatutára alebo vedúceho zamestnanca považuje Zväz za elementárne pravidlo slušnosti.

ARCHÍV