Stanovisko Predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku k návrhu zákona o výstavbe

Zväz múzeí na Slovensku (ďalej iba ZMS) je profesijné záujmové združenie múzeí v Slovenskej republike (záujmové združenie právnických osôb). Hlavným poslaním ZMS je reprezentovať múzeá, presadzovať, obhajovať a rozvíjať ich spoločné práva a záujmy a podporovať múzejníctvo na Slovensku.

Predstavenstvo ZMS vyjadruje hlboké znepokojenie a nesúhlas s návrhom zákona o výstavbe, ktorý zásadným spôsobom mení doterajší systém ochrany kultúrneho dedičstva SR a zaužívaný model štátnej  pamiatkovej starostlivosti.

Predstavenstvo ZMS nesúhlasí so znením § 6, písm. 1), ods. f),  návrhu zákona o výstavbe, podľa ktorého sa krajské pamiatkové úrady v prvom stupni a Pamiatkový úrad v druhom stupni stanú špeciálnymi stavebnými úradmi pre stavby, ktoré sú národné kultúrne pamiatky, pre stavby v pamiatkovej rezervácii a pre stavby nachádzajúce sa na území zapísanom do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Predstavenstvo ZMS sa obáva, že takýmto zásahom dôjde k zahlteniu a preťaženiu krajských pamiatkových úradov rutinnou stavebnou agendou a odborné a špecializované rozhodnutia a výkony zamerané na ochranu kultúrneho dedičstva budú z dôvodu  enormného byrokratického zaťaženia krajských pamiatkových úradov marginalizované, čím môže dôjsť zásadným spôsobom k ohrozeniu fungovania doterajšieho  systému pamiatkovej starostlivosti.

Vyššie uvedené zmeny sa dotýkajú aj členských múzeí  združených v ZMS, nakoľko väčšina z nich sídli v pamiatkovo chránených objektoch so štatútom národných kultúrnych pamiatok.

Predstavenstvo ZMS ďalej nesúhlasí so znením § 36, ods. 7) návrhu zákona o výstavbe, podľa ktorého stavebník alebo ním poverený projektant za určitých podmienok nemusí prerokovať neakceptované pripomienky zo záväzného stanoviska dotknutého orgánu. Toto ustanovenie vytvára legislatívny priestor k ohrozeniu existujúceho systému ochrany archeologického kultúrneho dedičstva SR prostredníctvom neakceptovania povinnosti realizácie predstihových  záchranných archeologických výskumov pred samotným zahájením stavby.  Realizácia predstihového záchranného archeologického výskumu nepatrí k záujmom stavebníka alebo ním povereného projektanta, nakoľko stavebník znáša finančné náklady na realizáciou archeologického výskumu, ktorý v niektorých  prípadoch môže spôsobiť oddialenie termínu dokončenia stavby. 

Predstavenstvo ZMS v tomto ustanovení vidí ohrozenie systému ochrany archeologického kultúrneho dedičstva SR, obzvlášť keď väčšina archeologických lokalít a nálezísk  na území SR neužíva žiadny štatút ochrany vo forme národnej kultúrnej pamiatky.

Na území SR nie sú známe všetky archeologické lokality a náleziská a mnohé neznáme a neevidované lokality sú objavené počas záchranných archeologických výskumov vykonaných ako predstihové opatrenie pred zahájením stavebných prác.

Predstavenstvo ZMS týmto žiada o zrušenie resp. prehodnotenie sporných ustanovení  § 6, písm. 1), ods. f),  a § 36, ods. 7) návrhu zákona o výstavbe a vyjadruje nesúhlas s takýmto znením navrhovaného zákona.

ARCHÍV