Od mája 2015 je Zväz múzeí na Slovensku členom NEMO

NEMO  (Network of European Museum Organisations, www.ne-mo.org) je sieť európskych organizácií múzeí, existujúca od roku 1992.  Jej cieľom je šíriť hodnoty múzeí: zbierkotvornú (collection value), vzdelávaciu (educational value), spoločenskú (social value) a ekonomickú (economic value). Trojčlenný výkonný sekretariát pod vedením sedemčlennej správnej rady sústreďuje činnosť NEMO na také strategické témy, ktoré pomáhajú zviditeľňovať a posilňovať tieto štyri hodnoty múzeí v Európe.

Momentálne má NEMO tri pracovné skupiny, ktoré riešia právo duševného vlastníctva v kontexte múzeí (úvodného dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo aj 13 slovenských múzeí), aktuálnu tému múzeá a kreatívny priemysel a problematiku vzdelávania v múzeu.

NEMO každý rok organizuje konferenciu. V roku 2015 to bolo v Plzni – v Európskom hlavnom meste kultúry roku 2015. Zo Slovenska sa jej za ZMS zúčastnili dvaja zástupcovia (ZMS má právo hlasovať na zhromaždení NEMO, ktoré sa koná po konferencii), silná výprava z Košického vyššieho územného celku (riaditelia múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti tohto VÚC a pracovníci jeho odboru kultúry) a jedna externá pracovníčka SNG. Téma konferencie znela: Re-visiting the educational Value of Museums – Connecting to Audiences, čiže reflektovala vzdelávaciu hodnotu múzeí. Informácie o pracovnej ceste dvoch zástupcov ZMS nájdete tu.

NEMO kladie dôraz na vzdelávanie svojich členov (nie však už členov svojich členov, čiže nie zamestnancov jednotlivých členských múzeí patriacich do asociácie múzeí), ktoré realizuje viacerými formami. Priamu skúsenosť majú zástupkyne ZMS so vzdelávacím formátom Výmena (Exchange). Ide o schému medzinárodnej mobility typu rovný s rovným (peer-to-peer) s cieľom vzájomne sa spoznať a zdieľať svoje skúsenosti.  Asociácie múzeí – členovia NEMO – sa môžu prihlásiť ako hostitelia a navrhnúť cca trojdňový program, ktorým predstavia svoju činnosť a vybrané múzeá v ich krajine. Na základe prihlášky a motivačného listu vyberú šesť záujemcov z členov NEMO, ktorým po ukončení výmeny refundujú cestovné náklady a náklady na ubytovanie (do maximálnej vopred stanovenej výšky). Celá Výmena je v réžii hostiteľskej asociácie, účastníci od začiatku vedia, že nebudú iba počúvať, ale aj hovoriť o tom, ako to či ono (ne)funguje v ich krajine. Tým, že skupinka je malá, dostane sa v jednotlivých múzeách naozaj za scénu – vrátane kancelárií riaditeľov, kde sa pri čaji či pohári vína debatuje zvyčajne aj po čase uvedenom v programe. Andrea Jamrichová (vtedajšia manažérka ZMS) to zažila v októbri 2015  vo Viedni (správa) a Katarína Očková (tajomníčka odbornej komisie ZMS) v januári 2016 v Kodani (správa).

NEMO organizuje i rôzne workshopy, jeden z nich bol zameraný na nástroje umožňujúce zviditeľniť digitalizované zbierky múzeí (správa).

Andrea Jamrichová

ARCHÍV