Cena ministra kultúry SR – informácia

Od 1. decembra 2020 nadobudol platnosť nový Štatút Ceny ministra kultúry SR (číslo: MK-5232/2020-110/1585). Ministerstvo kultúry udeľovalo rôzne ceny a tituly podľa jednotlivých oblastí jeho pôsobnosti. Z dôvodu zvýšenia ich vážnosti sa ministerstvo rozhodlo zorganizovať ich udeľovanie s platnosťou od roku 2021, jestvujúce ocenenia – Cena ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia súťaž […]

Správa z online plenárneho stretnutia EGMUS cez Zoom (24. -25. 11. 2020)

V dňoch 24. a 25. 11. 2020 sa uskutočnilo online medzinárodné stretnutie EGMUS (European Group on Museum Statistics). Prevažnú väčšinu účastníkov tvorili pracovníci venujúci sa štatistikám o múzeách vo vlastnej krajine (pracovníci štatistických úradov, zamestnanci ministerstiev kultúry, zamestnanci múzeí) a tiež zástupkyňa EUROSTAT- u (Statistical office of the European Union), ktorá je zodpovedná za štatistiky v oblasti kultúry. Celé stretnutie […]

Výstava Podtatranského múzea v Poprade s názvom Odhaľovanie duše rezbára a dreva

Kolegovia z Podtatranského múzea v Poprade pozývajú na výstavu s názvom Odhaľovanie duše rezbára a dreva, na ktorej prezentuje svoju tvorbu (plastiky, reliéfy, fujary, píšťaly) insitný rezbár Milan Bocko. Súčasťou výstavy sú aj drevené betlehemy, ktoré vhodne dotvárajú predvianočnú atmosféru. Milan Bocko je rodákom z Važca a jeho vzťah k tejto podtatranskej obci sa premietol […]

Nová publikácia Liptovského múzea a online prehliadka LMR

Liptovské múzeum v Ružomberku 28. 10. 2020 predstavilo svoju novú publikáciu, určenú odbornej muzeálnej, muzeologickej i širšej laickej verejnosti. Kniha „Múzejníctvo v Liptove“, ktorého autorom je PhDr. Martin Krupa, riaditeľ múzea, zoznámi čitateľa s viac ako storočnou bohatou históriou muzeálnych inštitúcií na Liptove i pokusov, iniciatív, predstupňov organizačných foriem, spolkov a spoločností, ktoré ich založeniu predchádzali. V spomínanom časovom rozpätí vznikli na […]

Postup SNM pri zabezpečení múzejného katalogizačného systému pre múzea SR

SNM dňa 28. februára 2020 informovalo múzeá o ukončení zmluvy s dodávateľom informačného systému firmou EDICO SK, a.s.. Táto zmluva bola ukončená k 14.03.2020. SNM zabezpečilo prevádzku systému firmou EDICO SK ešte do konca roka 2020. V súčasnosti sa pripravuje verejné obstarávanie s cieľom zabezpečiť kontinuitu pri prevádzke informačného systému. Viac informácií nájdete v List múzeám […]

Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom Slovenského technického múzea

Slovenské technické múzeum (STM) by do konca tohto roka malo získať vedenie. Ministerstvo kultúry SR (MK SR) vyhlásilo výberové konanie na pozíciu generálnej riaditeľky, alebo generálneho riaditeľa STM. Riadi sa pravidlami novej ministerskej smernice o výberových konaniach, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup. Záujemcovia o riadenie tejto pamäťovej a fondovej inštitúcie sa môžu prihlásiť […]

Výberové konanie na riaditeľa Liptovského múzea v Ružomberku

Žilinský samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Liptovského múzea v Ružomberku Potrebné dokumenty zasielajte na: alzbeta.skopalova@zilinskazupa.sk do 23.10.2020 Viac informácií o podmienkach na: https://www.zilinskazupa.sk/files/inzerat_vk-zsk-8_2020_liptmuz-ruzomberku_september2020.pdf Žiadosť môžete podať aj na: https://www.facebook.com/job_opening/691324154807234/?source=post_timeline

Pandémia Covid-19 – list ministerke kultúry SR

Vážení priatelia, v aktuálnej výnimočnej situácii sa ocitli aj naše múzeá – okolnosti prebiehajúcej pandémie nás zasiahli tak, ako dosiaľ nikdy v ostatných desaťročiach. Situáciu a jej priebeh pozorne sledujeme a citlivo vnímame. Uvedomujeme si, že je potrebné strpieť karanténne opatrenia, ktoré nariadila vláda a Úrad verejného zdravotníctva, na druhej strane však vieme, že mnohé múzeá sú […]

30. Valné zhromaždenie ZMS – odvolanie rokovania

30. Valné zhromaždenie ZMS  – odvolanie rokovania

Cena Andreja Kmeťa – predkladanie návrhov na nominácie

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, na základe výzvy z Ministerstva kultúry SR na predkladanie nominácií na Cenu Andreja Kmeťa, na ktoré je oprávnenou osobou ZMS, si Vás dovoľujeme požiadať o predkladanie návrhov na nominácie. Za členské múzeum je návrh oprávnený predložiť iba štatutárny zástupca alebo ním poverená osoba. Návrhy je potrebné predkladať na nominačnom liste na […]

ARCHÍV