VZDELÁVANIE

Na týchto stránkach nájdete informácie o možnostiach štúdia pre múzejné profesie.

 

Muzeológia a kultúrne dedičstvo
Študijný odbor Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave:
http://www.muzeologia.sk/

 

Muzeológia
Študijný odbor Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
http://www.kmuz.ff.ukf.sk/

 

Muzeológia
Študijný odbor Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-filozofie/

 

Kurz Základy muzejní pedagogiky
Metodické centrum muzejní pedagogiky – Moravské zemské muzeum, Brno
http://www.mcmp.cz/vzdelavani/kurz-zaklady-muzejni-pedagogiky/

 

Štipendium pre kurátorov – Salzburg Academy – uzávierka prihlášok .2015! (PDF)

ARCHÍV