Múzeum roka/Galéria roka 2019 – upozornenie na vyhlásenie 17. ročníka súťaže

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia kultúrneho dedičstva vyhlásilo 17. ročník súťaže MÚZEUM ROKA/GALÉRIA ROKA 2019.  Informácie o súťaži spolu so štatútom, pravidlami a spôsobom hodnotenia sú publikované na webovom sídle MK SR www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulture-dedicstvo-/muzea-a-galerie/sutaze-a-podujatia-154.html

Ustanovujúce zasadnutie Literárnej a hudobnej komisie ZMS

Vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás vyzvať na podávanie prihlášok do Literárnej a hudobnej komisie Zväzu múzeí na Slovensku, ktorá vznikla ako siedma odborná komisia ZMS, ktorá je určená predovšetkým kurátorom a kustódom literárnych a hudobných zbierok v múzeách. Predmetom činnosti LHK bude vytváranie priestoru a fóra pre výskum literárnych a hudobných pamiatok slovenskej literárnej a hudobnej histórie, podpora rozvoja literárnej a hudobnej […]

Cena Andreja Kmeťa – výzva na predkladanie návrhov

Dovoľujeme si členské múzeá požiadať o predloženie návrhov na udelenie Ceny Andreja Kmeťa, ktoré posúdi Predstvenstvo ZMS a v zmysle štatútu ceny predloží Ministerstvu kultúry SR. Návrhy je potrebné predložiť na priloženom tlačive – nominačnom liste a zaslať ich v listinnej i elektronickej podobe do 28. 2. 2019 na adresy podľa pokynov v sprievodnom liste. Nekompletné […]

Pripomienkovanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde

V súčasnosti prebieha medzirezortné pripomienkové konanie k zákonu, ktorým sa mení  a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z.z. o Audiovizuálnom fonde, číslo LP/2019/39. Preposielame Vám na vedomie uvedenú informáciu s možnosťou jeho pripomienkovania. https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/39 Termín ukončenia MPK: 14. 2. 2019.

MuzPed – Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku (ZMS) spustila dňa 31. 12. 2018 nový centrálny portál vzdelávacích aktivít múzeí SR s názvom MuzPed. Portál vznikol vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia, v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom. Výsledkom projektu sú nové webové stránky, určené predovšetkým pedagógom všetkých typov škôl a vzdelávacích inštitúcií. […]

Novelizácia zákona o múzeách a galériách – žiadosť o odbornú spoluprácu

79_2018_vl_ZMS_novela zák. o múzeách žiadosť o spoluprácu

Vyhlásenie súťaže Múzeum roka 2018

Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR v poradí už 16. ročník súťaže Múzeum roka. Hodnoteným  obdobím je 1. január až 31. december 2018. Prihlášky je možné podávať do 28. 2. 2019 (vrátane). Bližšie informácie sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky – tu. Vyhlásenie súťaže (PDF)

Zoznam nositeľov ocenení ZMS (1998 – 2018)

Vážení priatelia, na webovú stránku do časti Aktivity/Ocenenia sme pridali zoznam nositeľov ocenení – Pamätnej medaily ZMS a Pamätného listu, ktoré boli udelené za ostatných 20 rokov. Ak ste nositeľom ocenenia ZMS z tohto alebo staršieho obdobia, skontrolujte správnosť uverejnených údajov – keďže evidencia laureátov nebola vždy dôsledná. Ak zistíte nezrovnalosti, budeme radi, ak nás […]

Múzeum roka 2017 – 15. ročník súťaže

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo 15. ročník súťaže Múzeum roka 2017. Termín podávania prihlášok je do 28. 2. 2018. List MK SR – avizovanie podávania prihlášok (PDF) Vyhlásenie súťaže (PDF) Prihláška (ODT) Spôsob hodnotenia (PDF)

Štandardy odborných múzejných činností – pracovné stretnutie pre oblasť stred

Zväz múzeí na Slovensku v reakcii na ukončenie projektu”Štandardy odborných múzejných činností na Slovensku”, ktorý bol v rokoch 2016 – 2017 financovaný z rozpočtu FPU, si Vás dovoľuje pozvať na odborné pracovné stretnutie pre oblasť stred, ktoré je určené pre registrované múzea so sídlom v Banskobystrickom, Trenčianskom a Žilinskom samosprávnom kraji. Predmetom stretnutia bude prerokovanie pripomienok múzeí […]

ARCHÍV