RADA

Rada ZMS je výkonným orgánom ZMS. Organizuje činnosť medzi zasadnutiami Predstavenstva ZMS a realizuje rozhodnutia orgánov ZMS.  Rada najmä predkladá Predstavenstvu ZMS návrh ročného plánu činnosti a hospodárenia, predkladá výročnú správu o činnosti a hospodárení ZMS, alebo navrhuje pracovné skupiny na zabezpečenie výkonu plánovaných aktivít ZMS.

Rada ZMS je 3-členná, členmi sú predseda, podpredseda a tajomník. Rokovania Rady ZMS sa konajú podľa potreby a jej činnosť sa riadi Organizačným a rokovacím poriadkom ZMS (PDF).

Členovia Rady ZMS sú volení na obdobie troch rokov. Vo funkčnom období 2020-2023 Rada pracuje v tomto zložení:

Mgr. Františka Marcinová, PhD., predsedníčka
Ing. Marián Majerník, podpredseda
Ing. Štefan Engel, PhD., tajomník.

 

Titul Meno Priezvisko Pracovisko / Adresa Kontakty
Mgr. Františka Marcinová, PhD.
predsedníčka ZMS
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni
Zámocká 22
064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: + 421 52 432 24 22
Mobil: +421 918 148 840
predseda@zms.sk
frantiska.marcinova@hradlubovna.sk
Ing. Marián Majerník
podpredseda
Slovenské technické múzeum
Hlavná 88
040 01 Košice
Mobil: +421 918 965 704
podpredseda@zms.sk
marian.majernik@stm-ke.sk
Ing. Štefan Engel, PhD.
tajomník
Múzeum            vo Svätom Antone
969 72  Svätý Anton
Mobil: +421 918 877 057
zms@zms.sk                                                                                 engel@msa.sk

 

ARCHÍV