RADA

Rada ZMS je výkonným orgánom ZMS. Organizuje činnosť medzi zasadnutiami Predstavenstva ZMS a realizuje rozhodnutia orgánov ZMS.  Rada najmä predkladá Predstavenstvu ZMS návrh ročného plánu činnosti a hospodárenia, predkladá výročnú správu o činnosti a hospodárení ZMS, alebo navrhuje pracovné skupiny na zabezpečenie výkonu plánovaných aktivít ZMS.

Rada ZMS je 5-členná, členmi sú predseda, dvaja podpredsedovia, tajomník a jeden volený člen z Predstavenstva ZMS. Rokovania Rady ZMS sa konajú minimálne raz mesačne. Činnosť Rady ZMS sa riadi Organizačným a rokovacím poriadkom ZMS (PDF)

Členovia Rady ZMS sú volení na obdobie troch rokov. Vo funkčnom období 2014 – 2017 Rada pracuje v tomto zložení:

PhDr. Peter Hyross, predseda
PhDr. Stanislav Mičev, PhD., 1. podpredseda
Mgr. Iveta Kaczarová, do 21. 9. 2015 2015 členka, od 22. 9. 2015 2. podpredsedníčka
Mgr. Ľubica Miľanová, tajomníčka
Mgr. Gabriela Kochanová, do 16. 9. 2015 2. podpredsedníčka.

 

Titul Meno Priezvisko Pracovisko / Adresa Kontakty
PhDr. Peter Hyross
predseda ZMS
Múzeum mesta Bratislavy
Radničná 1
815 18 Bratislava
Tel.: 02/ 59 100 812
Mobil: 0905 972 577
mmba@bratislava.sk
hyross@bratislava.sk
PhDr. Stanislav Mičev
prvý podpredseda
Múzeum SNP
Kapitulská 23
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/ 41 237 16
Mobil: 0918 899 400
stanislav.micev@muzeumsnp.sk
Mgr. Iveta Kaczarová
druhá podpredsedníčka
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Kubínyiho nám. 3
984 01 Lučenec
Tel.: 047/ 433 25 02
Fax: 047/ 433 29 80
Mobil: 0915 802 515
nmlc@stonline.sk
kaczarova@nmg.sk
Mgr. Ľubica Miľanová
tajomníčka
Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene
Nám. SNP č. 23/35
960 01 Zvolen
Tel./fax: 045/ 53 206 49
Mobil: 0918 828 700
lubica.milanova@lesy.sk

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek na stránke ZMS...