PREDSTAVENSTVO

Predstavenstvo ZMS je 9 členné, jeho členmi sú predseda ZMS a 8 volených členov.

Predstavenstvo riadi činnosť ZMS medzi valnými zhromaždeniami ZMS a zabezpečuje realizáciu ročných plánov činnosti. Predstavenstvo pripravuje a predkladá dokumenty na rokovanie Valného zhromaždenia ZMS. Taktiež rozhoduje o prijatí a vylúčení člena ZMS, schvaľuje vznik odborných komisií a hodnotí ich činnosť, schvaľuje všetky vnútrozväzové normy okrem Stanov či koordinuje činnosť Rady ZMS.

Rokovania Predstavenstva ZMS sa konajú spravidla každé dva mesiace. Zasadnutia Predstavenstva ZMS sú verejné.

Činnosť Predstavenstva ZMS sa riadi Organizačným a rokovacím poriadkom ZMS (PDF) a Stanovami ZMS (PDF).
Členovia Predstavenstva ZMS sú volení na obdobie troch rokov. Na obdobie rokov 2023-2026 bolo zvolené Predstavenstvo v zložení:

Titul / Meno / Priezvisko Pracovisko / Adresa Kontakty
Ing. Marián Majerník                        podpredseda ZMS s právomocami predsedu (štatutárny orgán)
Slovenské technické múzeum Mobil: +421 918 965 704
Hlavná 88 predseda@zms.sk, podpredseda@zms.sk
040 01 Košice marian.majernik@stm-ke.sk
Mgr. Michaela Škodová                    tajomník ZMS Novohradské múzeum a galéria Mobil:+421 908 604 823
Námestie Kubínyiho 38/3 zms@zms.sk 
984 01 Lučenec skodova@nmg.sk
PhDr. Viera Jurková VHM – Múzejné oddelenie Piešťany Tel.: +421 33 791 3808
Žilinská cesta 6545 viera.jurkova@yahoo.com
921 01 Piešťany
Mgr. Adriana Daneková Múzeum kultúry Rómov na Slovensku Tel.: +421 43 24 61 111
areál Múzea slovenskej dediny Mobil: +421 908 902 650
Malá hora 2 adriana.danekova@snm.sk
P.O.Box 155
036 80 Martin
Ing. Štefan Engel, PhD. Múzeum vo Svätom Antone Mobil: +421 918 877 057
Svätý Anton č. 291 engel@msa.sk
969 72 Svätý Anton
Mgr. ThLic. Martin Hoferka, Th.D. Záhorské múzeum Skalica Tel.: +421 34 664 4230
Námestie slobody 13 martin.hoferka@zahorskemuzeum.sk
909 01 Skalica
Mgr. Róbert Gregor Maretta, PhD. Slovenské národné múzeum Tel.: +421 2 204 91 248
Žižkova 18 robert.maretta@snm.sk
P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Ing. Zuzana Homolová, PhD. Podtatranské múzeum v Poprade Tel.: +421 52 772 19 24
Vajanského 72/4 botanika@muzeumpp.sk
058 01 Poprad

ARCHÍV