PREDSTAVENSTVO

Predstavenstvo ZMS je 9 členné, jeho členmi sú predseda ZMS a 8 volených členov.

Predstavenstvo riadi činnosť ZMS medzi valnými zhromaždeniami ZMS a zabezpečuje realizáciu ročných plánov činnosti. Predstavenstvo pripravuje a predkladá dokumenty na rokovanie Valného zhromaždenia ZMS. Taktiež rozhoduje o prijatí a vylúčení člena ZMS, schvaľuje vznik odborných komisií a hodnotí ich činnosť, schvaľuje všetky vnútrozväzové normy okrem Stanov či koordinuje činnosť Rady ZMS.

Rokovania Predstavenstva ZMS sa konajú spravidla každé dva mesiace. Zasadnutia Predstavenstva ZMS sú verejné.

Činnosť Predstavenstva ZMS sa riadi Organizačným a rokovacím poriadkom ZMS (PDF) a Stanovami ZMS (PDF).
Členovia Predstavenstva ZMS sú volení na obdobie troch rokov. Na obdobie rokov 2020-2023 bolo zvolené Predstavenstvo v zložení:

Titul Meno Priezvisko Pracovisko / Adresa Kontakty
Mgr. Františka Marcinová, PhD.
predsedníčka ZMS
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni
Zámocká 22
064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: + 421 52 432 24 22
Mobil: +421 918 148 840
predseda@zms.sk frantiska.marcinova@hradlubovna.sk
Mgr. Ivan Baláž, PhD. Slovenské technické múzeum
Hlavná 88
040 01 Košice
Tel.: +421 55 2451 133
Mobil: +421 918 965 708
ivan.balaz@stm-ke.sk
PhDr. Alexander Botoš Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Mobil: +421 911 239 234
botos@gmmuzeum.sk
Mgr. Adriana Daneková Múzeum kultúry Rómov na Slovensku
areál Múzea slovenskej dediny
Malá hora 2
P.O.Box 155
036 80 Martin
Tel.: +421 43 24 61 111
Mobil: +421 908 902 650
adriana.danekova@snm.sk
Ing. Štefan Engel, PhD.
tajomník ZMS
Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton č. 291
969 72 Svätý Anton
Mobil: +421 918 877 057
zms@zms.sk                     engel@msa.sk
Mgr. ThLic. Martin Hoferka, Th.D. Záhorské múzeum Skalica
Námestie slobody 13
909 01 Skalica
Tel.: +421 34 664 4230
martin.hoferka@zahorskemuzeum.sk
Ing. Marián Majerník
podpredseda ZMS
Slovenské technické múzeum
Hlavná 88
040 01 Košice
Mobil: +421 918 965 704 podpredseda@zms.sk marian.majernik@stm-ke.sk
Mgr. Róbert Gregor Maretta, PhD. Slovenské národné múzeum
Žižkova 18
P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Tel.: +421 2 204 91 248
robert.maretta@snm.sk
Mgr. Andrej Solár Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Istrijská 68
P.O.BOX 13
841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves
Tel.: +421 2 204 931 02
Mobil: +421 915 807 494
andrej.solar@snm.sk

 

ARCHÍV