PREDSTAVENSTVO

Predstavenstvo ZMS je 15 členné, jeho členmi sú predseda ZMS a 14 volených členov.

Predstavenstvo riadi činnosť ZMS medzi valnými zhromaždeniami ZMS a zabezpečuje realizáciu ročných plánov činnosti. Predstavenstvo pripravuje a predkladá dokumenty na rokovanie Valného zhromaždenia ZMS. Taktiež rozhoduje o prijatí a vylúčení člena ZMS, schvaľuje vznik odborných komisií a hodnotí ich činnosť, schvaľuje všetky vnútrozväzové normy okrem Stanov či koordinuje činnosť Rady ZMS.

Rokovania Predstavenstva ZMS sa konajú spravidla každé dva mesiace. Zasadnutia Predstavenstva ZMS sú verejné.

Činnosť Predstavenstva ZMS sa riadi Organizačným a rokovacím poriadkom ZMS (PDF) a Stanovami ZMS (PDF).
Členovia Predstavenstva ZMS sú volení na obdobie troch rokov. Na obdobie rokov 2014-2017 bolo zvolené Predstavenstvo v zložení:

Titul Meno Priezvisko Pracovisko / Adresa Kontakty
PhDr. Peter Hyross
predseda ZMS
Múzeum mesta Bratislavy
Radničná 1
815 18 Bratislava
Tel.: 02/ 59 100 812
Mobil: 0905 972 577
mmba@bratislava.sk
hyross@bratislava.sk
PhDr. Oľga Bodorová Gemersko-malohontské múzeum
Nám. M. Tompu 5
979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 047/ 56 327 41
Mobil: 0904 614139
director@gmmuzeum.sk
Mgr. Maroš Demko Zemplínske múzeum
Kostolné námestie 1
071 01 Michalovce
Tel.: 056/ 64 410 93
Mobil: 0918 605 776
riaditel.zm@gmail.com
Mgr. Helena Ferencová SNM-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek
– hrad Modrý Kameň
Zámocká 1
992 Modrý Kameň
Tel.: 047/ 48 702 18, 48 701 94
Mobil: 0918 665 392
helena.ferencova@snm.sk
hferencova1@gmail.com
Mgr. Eva Greschová Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Školská 4
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/ 54 772 41
Mobil: 0901 710 224
greschova@smopaj.sk
eva.greschova@gmail.com
PhDr. Roman Hradecký Stredoslovenské múzeum
Nám. SNP 4
975 90 Banská Bystrica
Tel.: 048/ 41 258 95
Mobil: 0905 620 337
hradecky@ssmuzeum.sk
PhDr. Daniel Hupko
zapisovateľ P ZMS
Múzeum mesta Bratislavy
Radničná 1
815 18 Bratislava
02/59100834 daniel.hupko@bratislava.sk
PhDr. Marianna Janoštínová Múzeum oravskej dediny v Zuberci
Brestová 850
027 32 Zuberec
Tel.: 043/ 53 951 49
Mobil: 0903 900 520
janostinka@gmail.com
Mgr. Iveta Kaczarová
druhá podpredsedníčka
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Kubínyiho nám. 3
984 01 Lučenec
Tel.: 047/ 433 25 02
Fax: 047/ 433 29 80
Mobil: 0915 802 515
nmlc@stonline.sk
kaczarova@nmg.sk
PhDr. Zdenka Letenayová Slovenský olympijský výbor
Slovenské olympijské a športové múzeum
Kukučínova 26
838 08 Bratislava
Tel.: 02/ 44 372 427
Mobil: 0911 474 127
muzeum@olympic.sk
PhDr. Stanislav Mičev
prvý podpredseda
Múzeum SNP
Kapitulská 23
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/ 41 237 16
Mobil: 0918 899 400
stanislav.micev@muzeumsnp.sk
Mgr. Ľubica Miľanová
tajomníčka
Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene
Nám. SNP č. 23/35
960 01 Zvolen
Tel./fax: 045/ 53 206 49
Mobil: 0918 828 700
lubica.milanova@lesy.sk
Mgr. Sylvia Siposová SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Žižkova 18,
810 06 Bratislava
Tel.: 02/20 491 258
VOIP 291 258
sylvia.sipos@snm.sk
Mgr. Elena Zahradníková SNM-Múzeá v Martine
Malá Hora 2
036 80 Martin
Tel: 043/ 24 54 235
elena.zahradnikova@snm.sk

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek na stránke ZMS...