REVÍZNA KOMISIA

Revízna komisia ZMS je nezávislý kontrolný orgán ZMS, za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Revízna komisia kontroluje hospodárenie, dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov a celú činnosť ZMS. Revíznu správu a návrhy opatrení podáva Valnému zhromaždeniu ZMS. Predseda Revíznej komisie ZMS sa zúčastňuje zasadnutí Predstavenstva ZMS s poradným hlasom.

Činnosť Revíznej komisie ZMS sa riadi Organizačným a rokovacím poriadkom ZMS (PDF).

Revízna komisia je trojčlenná. Tvoria ju predseda a dvaja členovia volení Valným zhromaždením ZMS na 3 roky. V období 2023-2026 je Revízna komisia pracuje v zložení:

Titul Meno Priezvisko Pracovisko / Adresa Kontakty
PhDr. Daniel Hupko, PhD.
Predseda Revíznej komisie ZMS
Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18  Bratislava Tel.: +421 25 910 08 34
daniel.hupko@mmb.sk
Mgr. Ivica Krištofová Horehronské múzeum, Nám. gen. Štefánika 55/47, 977 01  Brezno Tel.: +421 48 611 24 53
riaditel@horehronskemuzeum.sk
Mgr. Juraj Lepiš, PhD. Múzeum SNP, Kapitulská 23, 974 01  Banská Bystrica Tel.: +421 918 903 319
juraj.lepis@muzeumsnp.sk

ARCHÍV