REVÍZNA KOMISIA

Revízna komisia ZMS je nezávislý kontrolný orgán ZMS, za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Revízna komisia kontroluje hospodárenie, dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov a celú činnosť ZMS. Revíznu správu a návrhy opatrení podáva Valnému zhromaždeniu ZMS. Predseda Revíznej komisie ZMS sa zúčastňuje zasadnutí Predstavenstva ZMS s poradným hlasom.

Činnosť Revíznej komisie ZMS sa riadi Organizačným a rokovacím poriadkom ZMS (PDF).

Revízna komisia je trojčlenná. Tvoria ju predseda a dvaja členovia volení Valným zhromaždením ZMS na 3 roky. V období 2014-2017 je Revízna komisia pracuje v zložení:

 

Titul Meno Priezvisko Pracovisko / Adresa Kontakty
PhDr. Iveta Géczyová
predseda RK
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta
9971 01 Prievidza
Tel.: 046/ 542 30 54
Fax: 046/ 542 67 15
Mobil: 0901 918 835
iveta.geczyova@muzeumpd.sk
RNDr. Miroslav Eliáš Mestské múzeum Šurany
Synagóga, Malá ul. 2
942 01 Šurany
Tel.: 035/ 65 011 64
Mobil: 0905 925 515
muzeum.surany@szm.sk
PhDr. Blažena Šmotláková Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Krušovská 291
955 01 Topoľčany
Tel.:
Fax: 038/ 532 30 21
Mobil:
office@tribecskemuzeum.sk

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek na stránke ZMS...