29. Valné zhromaždenie ZMS (04.04.2019)

Pozvánka na 29. VZ ZMS (PDF) Delegačný lístok na 29. VZ ZMS (DOC) Informácia o počte mandátov na 29. VZ ZMS (PDF) Prihláška do diskusie na 29. VZ (DOC) Správa o činnosti Predstavenstva ZMS od 28. VZ ZMS (PDF) Správa o činnosti Etnologickej komisie ZMS (PDF) Správa o činnosti Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v […]

Vedecká konferencia Museologica literaria 2019

Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti ZMS v dňoch 4. a 5. júna 2019 v priestoroch ŠVK – Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici usporiada vedeckú konferenciu Museologica literaria 2019, na ktorú Vás srdečne pozývame. Účastnícky poplatok vo výške 10 € sa bude vyberať pri prezentácii na konferencii. Program konferencie bude zverejnený 20. mája 2019. […]

Zomrela Mgr. Elena Bercíková. rod. Zahradníková

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 5. marca 2019 v skorých ranných hodinách skonala Mgr. Elena Bercíková, rod. Zahradníková, dlhoročná múzejníčka – etnologička, kurátorka Slovenského národného múzea v Martine, členka Predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku. Vyjadrujeme najhlbšiu sústrasť rodine i kolegom. Pohreb sa uskutoční v sobotu 9. marca 2019 o 11,00 hod. v evanjelickom kostole […]

Cena Andreja Kmeťa – výzva na predkladanie návrhov

Dovoľujeme si členské múzeá požiadať o predloženie návrhov na udelenie Ceny Andreja Kmeťa, ktoré posúdi Predstvenstvo ZMS a v zmysle štatútu ceny predloží Ministerstvu kultúry SR. Návrhy je potrebné predložiť na priloženom tlačive – nominačnom liste a zaslať ich v listinnej i elektronickej podobe do 28. 2. 2019 na adresy podľa pokynov v sprievodnom liste. Nekompletné […]

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 23.01.2019 v Bratislave

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 23.01.2019 v Bratislave

Pripomienkovanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde

V súčasnosti prebieha medzirezortné pripomienkové konanie k zákonu, ktorým sa mení  a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z.z. o Audiovizuálnom fonde, číslo LP/2019/39. Preposielame Vám na vedomie uvedenú informáciu s možnosťou jeho pripomienkovania. https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/39 Termín ukončenia MPK: 14. 2. 2019.

ARCHÍV