Zápisnica z Valného zhromaždenia ZMS z dňa 25.4.2024, Banská Bystrica

Zápisnica z Valného zhromaždenia ZMS z dňa 25.4.2024, Banská Bystrica

Vyjadrenie ZMS k novele zákona o múzeách

Zväz múzeí Slovenska je profesijná organizácia, ktorá združuje viac ako 70 múzeí. Takúto čiastočnú úpravu vybraných okruhov považuje Predsedníctvo Zväzu za neodôvodnené, oslabujúce dôležitosť, kvalitu a odbornosti v danom sektore. Návrhy odbornej obce neboli akceptované, neprešli vecnou, odbornou diskusiou. Návrh novely zákona o múzeách a galériách vnímame iba ako rýchlu cestu k personálnym zmenám, posilneniu pozície vládnej moci, ktorá […]

34. Valné zhromaždenie ZMS (25.apríl 2024)

Pozvánka na VZ ZMS (pdf) Informácia o počte mandátov (pdf) Správa o činnosti Predstavenstva ZMS (pdf) Správa o hospodárení ZMS (pdf) Správa Revíznej komisie ZMS (pdf) Správa o činnosti Etnologickej komisie ZMS Správa o činnosti Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS Správa o činnosti Únie múzeí v prírode ZMS Správa o činnosti […]

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS dňa 13.marca 2024 v Bratislave

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS dňa 13. marca 2024 v Bratislave

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Odkaz tu

Stanovisko ZMS k návrhu na novelizáciu zákona o múzeách a galériách

  Zväz múzeí na Slovensku považuje navrhovanú čiastočnú úpravu zákona za neodôvodnenú, oslabujúcu dôležitosť kvality a odbornosti. Ministerstvo kultúry v spolupráci s odbornou verejnosťou už nejaký čas pracuje na novom znení zákona o múzeách a galériách a preto by snahy mali smerovať ku komplexnej zmene zákona a nie k čiastočným zmenám, ktoré sa týkajú len personálnych záležitostí.   Predmetné […]

Zápisnica z porady riaditeľov členských múzeí ZMS, 7.12.2023 v Banskej Bystrici

Zápisnica z porady riaditeľov členských múzeí ZMS, 7.12.2023 v Banskej Bystrici

Zápisnica z mimoriadneho online zasadnutia P ZMS dňa 20.12.2023

Zápisnica z mimoriadneho online zasadnutia P ZMS dňa 20.12.2023   Odpoveď na žiadosť o zverejnenie zdôvodnenia odvolania štatutára SBM

Vyšla publikácia Museologica literaria 2021

Zväz múzeí na Slovensku prostredníctvom svojej Literárnej a hudobnej komisie na začiatku roka vydal novú literárno- a hudobnomuzeologickú publikáciu – zborník z rovnomennej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila 9. septembra 2021 v Banskej Bystrici.  Publikácia obsahuje texty z oblasti literárneho a hudobného múzejníctva a literárnej a hudobnej vedy, ktoré reflektujú aktuálne trendy výskumu, teoretické a […]

Konferencia MESTO A MESTSKÉ ŠTVRTE

Západoslovenské múzeum v Trnave týmto oslovuje odborníkov, aby sa prihlásili so svojimi príspevkami na konferenciu Mesto a mestské štvrte, ktorá bude 14. októbra 2022 v koncertnej sále múzea. Informácie nájdete tu:  INFORMÁCIE O KONFERENCII

ARCHÍV