Opustila nás ikona slovenského múzejníctva Mgr. Edita Stránska

Dňa 27. júna 2022 nás vo veku 75 rokov opustila osobnosť slovenského múzejníctva, prvá tajomníčka ZMS, Mgr. Edita Stránska.

Mgr. Edita Stránská bola dlhoročnou pracovníčkou Múzea SNP v Banskej Bystrici, kde pôsobila ako vedúca kultúrno-výchovného oddelenia. Zodpovednosť a snaha získať širšie vedomosti a lepšie výsledky práce ju priviedli k postgraduálnemu štúdiu muzeológie na Filozofickej fakulte Univerzity Jana Evangelistu Purkyně v Brne. Tu sa bližšie zoznámila s významným európskym muzeológom doc. Zbyňkom Zbyslavom Stránským, s ktorým v manželstve prežila vyše štvrťstoročie. Obaja stáli pri zrode našej profesijnej organizácie – Zväzu múzeí na Slovensku v roku 1990. E. Stránská sa stala jeho prvou tajomníčkou a Z. Z. Stránský podpredsedom výkonného výboru. Významne pomohli nasmerovať jeho činnosť a získať kontakty s partnerskými organizáciami v Čechách a na medzinárodnej úrovni.

Spoločná práca manželov Stránských viedla aj k založeniu Katedry ekomuzeológie v Banskej Štiavnici v roku 1998, ktorá bola detašovaným pracoviskom Fakulty prírodných vied Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici. E. Stránská sa podieľala nielen na výučbe nových odborníkov, ale aj na organizovaní vedeckých konferencií, vydávaní zborníkov a metodických publikácií. Spolu s manželom spracovala  Základy štúdia muzeológie (Banská Štiavnica: 2000), samostatne publikovala učebné texty, referáty, štúdie a články s tematikou muzeológie. Pozornosť venovala oblasti súčasnej muzeológie, alternatívnej muzeológie  a potrebe muzeologického vzdelávania. Prispela tak k profesionalizácii múzejnej práce.

Česť jej pamiatke!

Autor: Marianna Bárdiová

Stranska Edita_parte

Edita a Z.Z.Stránský 14.11.2010

ARCHÍV