Vyšiel zborník zo seminára Zbrane a munícia v múzeách

Zborník z odborného seminára Zbrane a munícia v múzeách, ktorý 10. – 11. 10. 2017 v Piešťanoch pripravili VHÚ – Vojenské historické múzeum a Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti ZMS, práve vyšiel a je odbornej verejnosti dostupný na stiahnutie v sekcii AKTIVITY/PUBLIKÁCIE.

JURKOVÁ, Viera (ed.). Zbrane a munícia v zbierkach múzeí. Bratislava : Vojenský historický ústav; Banská Bystrica : Zväz múzeí na Slovensku, 2018, 137 s. ISBN 978-80-89523-52-8.
Vojenské historické múzeum v Piešťanoch v spolupráci s Odbornou komisiou pre odborné múzejné činnosti pri Zväze múzeí na Slovensku a Sekciou pre vojenské dejiny SHS pri SAV usporiadalo v októbri 2017 odborný seminár, ktorého výstupom je ojedinelý zborník prinášajúci dvanásť odborných štúdií. Múzejníci a muzeológovia v nich prezentujú súčasný stav militárií v zbierkach niektorých slovenských múzeí, úroveň, formy a metódy jednotlivých činností, komplikácie a problémy vyplývajúce zo špecifík daných múzejných predmetov a odborovej interdisciplinarity, legislatívne a iné limity a predstavujú konkrétne návrhy, metodické postupy, riešenia smerujúce k zefektívneniu akvizície, spracovania a správy zbraní a munície, k zjednoteniu typológie, pojmového aparátu a podobne. Okrem príspevkov múzejníkov piešťanského múzea – Petra Holíka, Ivana Cupera, Tomáša Hanicha aj s praktickými ukážkami, sa danou problematikou v zborníku zaoberajú Štefan Engel z Múzea vo Svätom Antone, Pavol Rusnák z Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch, Marian Uhrin z Múzea SNP v Banskej Bystrici, Zuzana Šimková zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Lipt. Mikuláši, Viera Majchrovičová zo SNM – Muzeologického kabinetu, Lukáš Bridík z Akadémie Ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Tibor Dítě z FF Univerzity Komenského, Ján Štrba a Štefan Pivko z Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka.

ARCHÍV